2024-2026 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың неғұрлым перспективалы жобаларын гранттық қаржыландыруға арналған конкурсты өткізу туралы  хабарландыру

 

 

 

«Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті» ММ 2024-2026 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың неғұрлым перспективалы жобаларын гранттық қаржыландыруға арналған конкурстың өткізілетінін хабарлайды.

 

Конкурстық құжаттама «Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті» ММ  https://www.gov.kz/memleket/entities/science?lang=ru, «Ғылым Қоры» АҚ https://science-fund.kz/ және «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ (бұдан әрі – Сараптама орталығы) https://www.ncste.kz/ru/competition сайттарында орналастырылған.

 

Өтінімдерді қабылдауды бастау мерзімі: 2023 жылғы 19 желтоқсан.

Өтінімдерді қабылдауды аяқтау мерзімі: 2024 жылғы 22 қаңтар.

 

Конкурстық өтінімдер жобалау тобы мүшелерінің, жобалау тобы басшысының және өтінім берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталған электрондық түрде Сараптама орталығының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (бұдан әрі — ААЖ) www.is.ncste.kz сілтемесі бойынша қабылданады.

 

Өтінімдерді тіркеу және ЖТН (жеке тіркеу нөмірі) алу үшін Сараптама орталығының ААЖ-мен жұмыс істеу бойынша кеңес беру мына телефондар арқылы алуға болады: +7 727 355 5002 (ішкі 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228). Жұмыс уақыты:жұмыс күндері Астана қ. уақыты бойынша сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:00-ге дейін.

 

Конкурстық құжаттаманы түсіндіру және өтінімді дайындау мәселелері бойынша консультацияны 2023 жылғы 19 желтоқсаннан 2024 жылғы 19 қаңтарға дейін алуға болады:

  • Телефон арқылы: +7 7172 76 85 76 (ішкі нөмірлері 1051, 1057), +7 7172 76 85 78, 26 63 59 (ішкі нөмірлері 1012, 1014, 1021, 1032). Жұмыс уақыты: жұмыс күндері Астана қ. уақыты бойынша сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:00-ге дейін.
  • Онлайн конференция бойынша: https://us06web.zoom.us/j/88204204486?pwd=7w0YycZcHtC661cKct6S8aIYbbzfBg.1, Zoom ID: 882 0420 4486, құпия сөзі: 2024. Жұмыс уақыты: жұмыс күндері Астана қ.уақыты бойынша сағат 15:00-ден 17:00-ге дейін.

 

Конкурстық құжаттама

https://sciencefund2023-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sciencefund_sciencefund2023_onmicrosoft_com/EkwcZxlQug9CitZIQ7bvGagB1U1iwnIUnDcLVhjDD00ing.

Объявление о конкурсе на грантовое финансирование наиболее перспективных проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на 2024-2026 годы

 

ГУ «Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан» объявляет о проведении конкурса на грантовое финансирование наиболее перспективных проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на 2024-2026 годы.

 

Конкурсная документация размещена на сайтах ГУ «Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан» https://www.gov.kz/memleket/entities/science?lang=ru, АО «Фонд науки» https://science-fund.kz/ и АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее — Центр экспертизы) https://www.ncste.kz/ru/competition.

 

Начало приема заявок: 19 декабря 2023 года.

Срок завершения приема заявок: 22 января 2024 года.

 

Конкурсные заявки принимаются в электронном виде, заверенные электронной цифровой подписью членов проектной группы, руководителя проектной группы и Заявителя через автоматизированную информационную систему (далее — АИС) Центра экспертизы по ссылке: www.is.ncste.kz.

 

Консультацию по работе с АИС Центра экспертизы www.is.ncste.kz для регистрации заявок и получения ИРН можно получить по телефонам: +7 727 355 5002 (внутренний 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228). Время работы: рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов по времени г. Астана, с учетом обеденного перерыва 13:00-14:00 часов.

 

Консультацию по разъяснению конкурсной документации и по вопросам подготовки заявки можно получить с 19 декабря 2023 года по 19 января 2024 года:

  • По телефонам: +7 7172 76 85 76 (внутренний номер 1051, 1057), +7 7172 76 85 78, 26 63 59 (внутренний номер 1012, 1014, 1021, 1032). Время работы: рабочие дни с 09:00 до 18:00 часов по времени г. Астана, с учетом обеденного перерыва 13:00-14:00 часов.
  • На онлайн конференциях по ссылке https://us06web.zoom.us/j/88204204486?pwd=7w0YycZcHtC661cKct6S8aIYbbzfBg.1, идентификатор конференции Zoom: 882 0420 4486, код доступа: 2024. Время работы: рабочие дни с 15:00 до 17:00 часов по времени г. Астана.

 

Конкурсная документация

https://sciencefund2023-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sciencefund_sciencefund2023_onmicrosoft_com/EkwcZxlQug9CitZIQ7bvGagB1U1iwnIUnDcLVhjDD00ing.

Announcement of a competition for grant financing of the most promising projects for commercialization of the results of scientific and (or) scientific and technical activities for 2024-2026

 

The State Institution «Committee of Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan» announces a competition for grant financing of the most promising projects for commercialization of the results of scientific and (or) scientific and technical activities for 2024-2026.

 

The tender documentation is available on the websites of the State Institution «Committee of Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan» https://www.gov.kz/memleket/entities/science?lang=ru, JSC «Science Foundation» https://science-fund.kz/ and JSC «National Center for State Scientific and Technical Expertise» (hereinafter referred to as the Center of Expertise) https://www.ncste.kz/ru/competition.

 

The beginning of accepting applications: December 19, 2023.

Deadline for the completion of applications: January 22, 2024.

 

Competitive applications are accepted in electronic form, certified by the electronic digital signature of the members of the project team, the head of the project team and the Applicant through the automated information system (hereinafter — AIS) of the Center of Expertise at the link: www.is.ncste.kz.

 

Consultation on working with the AIS of the Center of Expertise www.is.ncste.kz for registration of applications and receipt of IRN can be obtained by phone: +7 727 355 5002 (internal 207, 208, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 228). Working hours: working days from 09:00 to 18:00 Astana time, lunch break 13:00-14:00 hours.

 

Consultation on the clarification of the tender documentation and on the preparation of the application can be obtained from December 19, 2023 to January 19, 2024:

  • By phone: +7 7172 76 85 76 (internal number 1051, 1057), +7 7172 76 85 78, 26 63 59 ( internal number 1012, 1014, 1021, 1032). Working hours: working days from 09:00 to 18:00 Astana time, taking into account the lunch break from 13:00-14:00 hours.
  • At online conferences via the link https://us06web.zoom.us/j/88204204486?pwd=7w0YycZcHtC661cKct6S8aIYbbzfBg.1, Zoom conference ID: 882 0420 4486, access code: 2024. Working hours: working days from 15:00 to 17:00 Astana time.

 

Competition documentation

https://sciencefund2023-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sciencefund_sciencefund2023_onmicrosoft_com/EkwcZxlQug9CitZIQ7bvGagB1U1iwnIUnDcLVhjDD00ing.

Write a comment